turkishenglish.com - İngilizce - Türkçe Tıbbi Çeviriler

Tıbbi Çeviriler 

Surgeons at work in an operating roomTıbbi teknolojinin baş döndüren bir hızla ilerlemesi, medikal çeviriyi sadece uygun altyapıya sahip olan yeterli kişilerin ve araştırma araçlarına erişim sağlayabilenlerin gerçekleştirebileceği göz korkutan bir iş haline getirmiştir. Tıbbi çeviriyi zor kılan sadece geniş bir teknik terminoloji yelpazesi, hastalık isimleri, ilaçlar ve hastalıklar değildir; bütün bunlar iyi bir sözlükte veya tıbbi sözlüklerde bulunabilir. Açıklanan biyolojik ve kimyasal süreçlerin doğru kavranması da çok önemlidir.

Turkishenglish.com’da tıbbi çeviri ekibimizin etkileyici sayıda önemli çevirileri bulunmaktadır. Türk doktorların ünlü gazetelerde yayınlanarak İngilizce konuşan daha geniş topluluklara ulaşmayı amaçlayan çalışmalarını çevirdik. Ekibimizin düzenli olarak çeviri yaptığı tıbbi çeviri alanlarından bir diğeri ise kalite kontrolü amacıyla Türkçeye çevrilen tıbbi anketleri İngilizceye geri çevirmektir. Ekibimizin genel olarak tıp biliminin ilerlemesine, kısmi olarak ise Türk doktor ve araştırmacılarına olan katkıları ile gurur duymaktayız.

Bilgi ve deneyimlerinin genişliği konusunda fikir sahibi olmanız için, aşağıda bazı çevirilerinden örnekler sunuyoruz.

 

 • Picture of a bottle of anesthetic solutionAvrupa Patenti No. 1226160: Yeni Antiaritmic Peptitler (97 sayfa)
 • Epidural Anestezide Bupivakaine Artikain İlavesi Duyusal Blok Başlangıcını Hızlandırmaktadır - Türk Anest Rean Der Dergisi 2004: 32: 193-199
 • Çocuklarda Desfluran, Sevofluran ve Halotan Anestezilerinin Derlenme Üzerine Etkileri *
 • İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezide Morfine Bağlı Bulantı ve Kusmada "Reliefband" ve Metoklopramidin Etkinliği - Türk Anest Rcan Der Dergisi 2004;32:f 80-186
 • Sevofluran ile İsofluranın Üre Döngüsü ve Karaciğer Fonksiyonları Üzerine Etkileri - Türk Anest Rean Cem. Mecmuası 26: 298-301, 1998
 • Tıkanma Sarılığında Postoperatif Böbrek Fonksiyonları ve Dopamin, Mannitol, Laktulozun Etkisi: Klinik Prospektif Bir Çalışma *
 • HES veya % 0,9 NaCI ile Yapılan Ön Yüklemenin TURP Sırasında Kan Biyokimyasına Etkileri *
 • Picture of calcium supplementsVekuronyumun "Priming" Dozu ile Süksinilkolin Uygulaması Arasındaki Sürenin Fasikülasyonlar ve Postoperatif Miyalji Üzerine Etkisi *
 • Çocuklarda Oral Premedikasyonda Diazepam, Midazolam ve Midazolam-Ketamin Kombinasyonunun Karşılaştırılması - Türk Anest Rean Cem Mecmuası 25: 438-446, 1997
 • Pediatrik Hastaların Postoperatif Ağrı Tedavisinde "Hasta Kontrollü Analjezi=HKA" Uygulaması - Türk Anest Cem Mecmuası 24:273-277 1996
 • Elektrik, Stimulasyonla Başlatılan Paroksismal Supraventriküler Taşikardilerin Sonlandırılmasında Adenozinin Etkisi ve Verapamil ile Karşılaştırılması - Türk Kardiyol Dern. Arş. 24:144-148,1996
 • Elektrik, Stimulasyonla Başlatılan Paroksismal Supraventriküler Taşikardilerin Sonlandırılmasında Adenozinin Etkisi ve Verapamil ile Karşılaştırılması - Türk Kardiyol Dern. Arş. 24:144-148,1996
 • Atriyal Fibrilasyonun Akut Tedavisinde İntravenöz Diltiazem ve Verapamilin Etkinlik ve Güvenirliliği - Türk Kardiyol Dern. Arş. 24:36-42, 1996
 • Picture of the digestives systemEpidural Anestezide Bupivakaine Artikain İlavesi Duyusal Blok Başlangıcını Hızlandırmaktadır - Türk Aııes: Rean Der Dergisi 2004: 32: 193-199
 • Organofosfat İçeren Tarım İlacıyla İntihar Girişiminde Bulunan Hastada Anestezili Elektrokonvulsif Tedavi Sonrası Uzamış Apne: Bir Olgu Sunumu *
 • Sezaryen Operasyonlarında İntratekal Bupivakaine Eklenen Fentanyl, Morfin ve Alfentanilin Etkileri - Anestezi Dergisi 2002: 10 (3): 188-192
 • Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2002: 46: 182-186
 • Nöroaksiyel Blok Tipinin Total Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Ağrıya Etkileri: Spinal ve Epidural Anestezinin Karşılaştırılması - Türk Anest Rean Der Dergisi 2004: 32: 40-46
 • Çocuklarda İki Farklı Yöntemle Kullanılan Sevofluran ve Halotanın İndüksiyon Özelliklerinin Karşılaştırılması - Anestezi Dergisi 2004: 12 (3) : 207 - 212
 • İlaca bağlı hepatotoksisite. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004: 47: 222-227
 • Yenidoğanda Analjezi ve Sedasyon - Sendrom Tıp Dergisi 14(5):42-50, 2004