turkishenglish.com - Quotes by Albert Einstein in Turkish and English

 Quotes by Albert Einstein

Life Experience / Hayat

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

Hayatınızı yaşamanın yalnızca iki yolu vardır. Biri hiçbir şeyin mucize olmadığını, diğeri her şeyin bir mucize olduğunu düşünmektir.


Everything should be made as simple as possible, but not simpler.

Her şey mümkün olduğunca sadeleştirilmeli, fakat basitleştirilmemelidir.


The most beautiful experience we can have is the mysterious. It is the fundamental emotion which stands at the cradle of true art and true science.

Tadabileceğimiz en güzel deneyim gizemdir.Gerçek sanatı ve bilimi besleyen temel duygu da gizemdir.


If I would be a young man again and had to decide how to make my living, I would not try to become a scientist or scholar or teacher.I would rather choose to be a plumber or a peddler in the hope to find that modest degree if independence still available under present circumstances.

Yeniden genç olsaydım ve hayatımı nasıl sürdüreceğime karar verseydim, bilim adamı veya bilgin ya da öğretmen olmaya çalışmazdım.Bugünkü şartlar altında kendince özgür bir tesisatçı ya da seyyar satıcı olmayı tercih ederdim.


Anyone who has never made a mistake has never tried anything new.

Hayatında hiç hata yapmamış insan, yeni bir şey denememiş insandır.


I have never belonged wholeheartedly to a country, a state, nor to a circle of friends, nor even to my own family.

Kendimi hiçbir zaman ne bir ülkeye ne bir eyalete ne de bir arkadaş grubuna hatta aileme bile yürekten bağlı hissetmedim.


When I was still a rather precocious young man, I already realized most vividly the futility of the hopes and aspirations that most men pursue throughout their lives.

Henüz dahi bir gençken, birçok adamın hayatları boyunca peşinden koştuğu hedef ve umutların ne kadar boş olduğunu fark etmiştim.


People like you and I, though mortal of course like everyone else, do not grow old no matter how long we live...[We] never cease to stand like curious children before the great mystery into which we were born. (In a letter to Otto Juliusburger)

Sizin ve benim gibi insanlar, şüphesiz herkes gibi fani olmalarına rağmen, ne kadar uzun yaşarlarsa yaşasınlar yaşlanmazlar...[Biz] içinde doğduğumuz bu büyük gizem karşısında daima meraklı çocuklar gibi duruyoruz. (Ott oJuliusberger’a bir mektuptan)


The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind.

Sessiz bir yaşamın tek düzeliği ve ıssızlığı yaratıcı zekayı kamçılar.


Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.

Sağduyu, 18 yaşına kadar toplanan önyargı koleksiyonudur.


The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of  those who look on and do nothing.

Dünya tehlikeli bir yer, kötülük yapanlar yüzünden değil, yapılanlara seyirci kalanlar yüzünden.


With fame I become more and more stupid, which of course is a very common phenomenon.

Şöhret kazandıkça daha aptal oluyorum, bu da çok yaygın bir olgu.


Wisdom is not a product of schooling but of the life-long attempt to acquire it.

Bilgeliğe okulda öğretilenlerle değil, hayat boyu süren çabalarla erişilir.


Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts.

Kendi gözleriyle görebilen, kendi kalpleriyle hissedebilen ne kadar az insan var.


Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.

Delilik: farklı sonuçlar umarak aynı şeyi tekrar tekrar yapmaktır.


Any intelligent fool can make things bigger and more complex... It takes a touch of genius --- and a lot of courage to move in the opposite direction.

Akıllı budalalar her şeyi büyütüp daha karmaşık hale getirebilir… Ters yöne gitmek biraz deha, daha çok cesaret ister.


Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is to not stop questioning.

Dünden ders al, bugünü yaşa, yarın için ümitlen. Önemli olan soru sormayı bırakmamaktır.


The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art and all science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead:his eyes are closed.

Tadabileceğimiz en güzel deneyim gizemdir. Bütün gerçek sanatın ve bilimin kaynağı odur. Bu duyguya yabancı olan, hayranlık duymak ve saygı göstermekten aciz olan kişi kadavradan farksızdır: onun gözleri kapalıdır.


How strange is the lot of us mortals! Each of us is here for a brief sojourn; for what purpose we know not, though sometimes sense it. But we know from daily life that we exist for other people first of all for whose smiles and well-being our own happiness depends.

Ölümlü olanların kaderi ne kadar tuhaf! Her birimiz burada kısa süreliğine misafiriz; kimi zaman bunu hissetsek de amacımızı bilmiyoruz. Ancak günlük hayatımızdan biliyoruz ki, hepimiz her şeyden önce, mutluluğumuzun, gülümsemelerine ve esenliklerine, bağlı olduğu diğer insanlar için bu dünyada varız.


Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving

Hayat bisiklete binmeye benzer. Dengenizi sağlamak için hareket halinde olmalısınız.


To get to know a country, you must have direct contact with the earth.  It's futile to gaze at the world through a car window.

Bir ülkeyi tanımak için, o ülkenin toprağına değmelisin. Dünyayı arabanın camından izlemek boş.


The ideals that have lighted my way and time after time have give me new courage to face life cheerfully, have been Kindness, Beauty and Truth.

Yolumu aydınlatan ve zaman zaman hayata güler yüzle bakmamı sağlayacak cesareti veren idealler İyilik, Güzellik ve Gerçekliktir.


The significant problems we face can not be solved at the same level of thinking we were at when we created them.

Karşılaştığımız önemli problemler, onları yarattığımızdaki aynı düşünce seviyesinde çözülemez.


There are two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a

Hayatta iki bakış açısına sahip olabilirsiniz: Biri hiçbir şey mucize değilmiş gibi, ya da her şey mucizeymiş gibi yaşamaktır.


The problems that exist in the world today cannot be solved by the level of thinking that created them.

Bugün dünyada var olan sorunlar onları yaratan düşünce seviyesiyle çözülemez.


He who finds thought that lets us (penetrate) even a little deeper into the eternal mystery of nature has been granted great grace. He who, in addition, experiences the recognition, sympathy, and help of the best minds of his times, had been given almost more happiness than one man can bear.

Doğanın sonsuz derinliklerine inmemizi sağlayan düşünceyi bulan kişi bizim için bir lütuftur. Bunun yanı sıra, zamanının en iyi düşünürlerinden takdir, destek ve yardım gören neredeyse bir insanın katlanabileceğinden daha fazla mutluluk tadar.

 

Travel / Seyahat

I love to travel, but hate to arrive

Seyahat etmeyi çok severim, ama varmaktan nefret ederim.