turkishenglish.com - Einstein Quotes

Quotes by Einstein   

 

Morality / Ahlak

As far as I'm concerned, I prefer silent vice to ostentatious virtue.

Bana göre sessiz ahlaksızlık şatafatlı erdemden iyidir.


 

I cannot conceive of a personal God who would directly influence the actions of individuals, or would directly sit in judgment on creatures of his own creation. I cannot do this in spite of the fact that mechanistic causality has, to a certain extent, been placed in doubt by modern science. [He was speaking of Quantum Mechanics and the breaking down of determinism.] My religiosity consists in a humble admiration of the infinitely superior spirit that reveals itself in the little that we,with our weak and transitory understanding, can comprehend of reality. Morality is of the highest importance -- but for us, not for God. The Human Side, 1954

Yarattıklarını yargılayan veya bireylerin davranışlarına doğrudan müdahale eden bir Tanrı’yı hayal edemiyorum. Modern bilimin mekanik sebepselliği belli bir ölçüde şüpheye düşürmesine rağmen bunu yapamıyorum. [Kuantum Mekaniği ve determinizmin çöküşünden bahsediyordu.] Dindarlığım şundanibarettir; güçsüz ve geçici anlayışımızın gerçekliği kavrayabilmesinde, az da olsak endini gösteren üstün ruha hayran kalmak ve onun karşısında küçüklüğümün farkına varmak. Ahlak en yüksek değerdir -– ancak bizim için, Tanrı için değil. The Human Side, 1954


Well-being and happiness never appeared to me as an absolute aim. I am even inclined to compare such moral aims to the ambitions of a pig.

Refah ve mutluluğu hiçbir zaman yaşamın mutlak amacı olarak görmedim. Bu tür ahlaki değerleri domuzun hırsına benzetiyorum.


A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and socialties; no religious basis is necessary. Man would indeed be in apoor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death.

İnsanın ahlaki davranışları etkili bir şekilde eğitim, sosyal bağlar ve merhamete dayandırılmalıdır. Hiçbir dini temel gerekli değildir. Eğer insanoğlu, ölümden sonra mükâfatlandırılmak ümidiya da cezalandırılmak korkusu ile dizginlenmişse gerçekten acınacak bir durumdadır.

 

Virtue / Erdem

Try not to be a person of success, but rather a person of virtue.

Başarılı bir insan olmaya değil erdemli bir insan olmaya çalış.

 

Leadership / Liderlik

Setting an example is not the main means of influencing others; it is the only means

Örnek olmak diğerlerini etkilemenin esas yolu değil; tek yoludur.

 

Foresight / Öngörü

Intellectuals solve problems; geniuses prevent them.

Aydınlar problemleri çözer; dahilerse problemleri engeller.

 

 

Authority / Yetki

As punishment for my contempt for authority, Fate has made me an authority myself.

Otoriteyi saymamamın bir bedeli olarak, kader beni otorite yaparak cezalandırdı.