turkishenglish.com - Einstein Quotes

Quotes by Albert Einstein 

Faith / Iman

Whoever undertakes to set himself up as a judge in the field of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods.

Kendini Hakikatin ve İlmin hakimi olarak gören her kimse tanrıların kahkahasıyla alabora olur. 


I want to know God's thoughts.....the rest are details.

Tanrının ne düşündüğünü bilmek istiyorum…..gerisi ayrıntı.


Science without religion is lame, religion without science is blind.

Din olmadan bilim topaldır, bilim olmadan da din kördür.


Quantum mechanics is very impressive. But an inner voice tells me that it is not yet the real thing. The theory yields a lot, but it hardly brings us any closer to the secret of the Old One. In any case I am convinced that He doesn't play dice.

Kuantum mekaniği çok etkileyicidir. Fakat içimden bir ses onun hala gerçek olmadığını söylüyor. Teori çok yarar sağladı ancak bizi Eskiden Beri Var Olanın sırrına yaklaştıramadı. Her halükarda Onun zar atmadığına ikna oldum.


Scientists were rated as great heretics by the church, but they were truly religious men because of their faith in the orderliness of the universe.

Bilim adamları kilise tarafından dine ters olarak değerlendiriliyordu ancak onlar evrenin düzenine olan inançlarından dolayı gerçek dindarlardı.


Subtle is the Lord, but malicious He is not.

Tanrının yolları anlaşılmazdır ama kötü niyetli değildir.


There remains something subtle, intangible and inexplicable. Veneration for this force beyond anything that we can comprehend is my religion.

İnce, elle tutulmaz ve anlaşılmaz bir güç vardır. İdrak edebildiğim her şeyin üzerinde olan bu büyük güce saygı duymak benim ibadetim.


Human beings, vegetables, or comic dust, we all dance to a mysterious tune intoned in the distance by an invisible player.

İnsanlar, yeşillikler, veya kozmik toz parçaları, bizler, uzakta, görünmeyen bir müzisyenin ve gizemli tonlarla çaldığı bir melodiyle dans ediyoruz.


When the solution is simple, God is answering.

Çözüm basit olduğunda, Tanrı yol gösteriyor demektir.


I want to know how God created this world. I am not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details.

Tanrı’nın bu dünyayı nasıl yarattığını bilmek istiyorum. Ben, şu ya da bu olay, veya şu ya da bu elementle ilgilenmiyorum. Ben Tanrı’nın düşüncelerini bilmek istiyorum. Geriye kalanlar ayrıntı.


We are in the position of a little child entering a huge library filled with books in many different languages. The child knows someone must have written those books. It does not know how. It does not understand the languages in which they are written. The child dimly suspects a mysterious order in the arrangement of the books but doesn't know what it is. That, it seems to me, is the attitude of even the most intelligent human being toward God. We see a universe marvelously arranged and obeying certain laws, but only dimly understand these laws. Our limited minds cannot grasp the mysterious force that moves the constellations.

Bizler birçok farklı dillerden kitaplarla dolu büyük bir kütüphaneye giren küçük bir çocukla aynı konumdayız. Çocuk bu kitapları birinin yazmış olabileceğini bilebilir. Ancak bunun nasıl olduğunu bilmez. Kitapların yazıldığı dilleri bilmez. Çocuk, çok emin olamasa da kitapların dizilişinde bir gizem olduğunu sezer; ama ne olduğunu bilemez. Bana öyle geliyor ki,  en zeki insanın bile Tanrı’yı algılayışı bundan farksızdır. Kâinatın mucizevi düzenini ve mutlak kurallara itaat ettiğini görüyoruz; ancak anlamakta güçlük çekiyoruz. Sınırlı beyinlerimiz takımyıldızlarını hareket ettiren gizemli gücü kavrayamaz.


MacMillan has this particular quote simply as "God doesn't play dice." and notes that it is often quoted as doesn't play dice with the universe"

MacMillan “Tanrı kumar oynamaz” sözünü ‘kainatla kumar oynamaz’ şeklinde de aktarır.