turkishenglish.com - Einstein Quotes

Quotes by Albert Einstein 

Relativity/ Görecelik

When you are courting a nice girl an hour seems like a second. When you sit on a red-hot cinder a second seems like an hour. That's relativity.
Güzel bir kıza kur yaparken saatler saniyelere dönüşür. Kor ateşin üzerine otururken ise bir saniye bir saatmiş gibi gelir. Bu göreceliktir.


The faster you go, the shorter you are.

Ne kadar hızlı gidersen o kadar kısasındır.


The only reason for time is so that everything doesn't happen at once.

Zaman için tek gerekçe her şeyin bir anda olmamasıdır.


I believe my theory of relativity to be true. But it will only be proved for certain in 1981, when I am dead.

Görecelik kuramımın doğru olduğuna inanıyorum. Ancak ve ancak 1981 yılında, yani ben öldüğümde, ispatlanmış olacak.


When forced to summarize the general theory of relativity in one sentence: Time and space and gravitation have no separate existence from matter.

İzafiyet teorisini bir cümle ile özetlemesi istendiğinde: "Zaman, uzay ve yerçekimi maddeden bağımsız bir var oluş değildir" demiştir.


You teach me baseball and I'll teach you relativity. No we must not. You will learn
about relativity faster than I learn baseball.

Sen bana beysbol öğret ben sana göreceliği öğreteyim.... Hayır yapmayalım. Sen göreceliği benim beysbol öğrenmemden daha çabuk öğrenirsin.

Science / Bilim


One thing I have learned in a long life: that all our science, measured against reality, is primitive and childlike and yet it is the most precious thing we have.

Uzun yaşamım boyunca öğrendiğim tekşey:gerçekle kıyaslandığında bütün ilmimiz ilkel ve çocuksudur ve hala sahip olduğumuz en değerli şeydir.


But in physics I soon learned to scent out the paths that led to the depths, and to disregard everything else, all the many things that clutter up the mind, and divert it from the essential.

Ancak fizikte derinliklere inen yolların izini sürmeyi ve kafamı karıştırarak esas olandan saptıran birçok şeyi görmezden gelmeyi kısa zamanda öğrendim.


The hitch in this was, of course, the fact that one had to cram all this stuff into one's mind for the examination, whether one liked it or not.

Buradaki pürüz hiç şüphesiz, kişi sevsin ya da sevmesin birinin bütün bu ıvır zıvırı sınav için diğerinin beynine tıkmasıdır.


Newton, forgive me.

Newton, bağışla beni.


The release of atomic energy has not created a new problem. It has merely made more urgent the necessity of solving an existing one.

Atom enerjisinin serbest bırakılması yeni bir problem yaratmadı. Sadece mevcut sorunun çözülmesi gerekliliğine aciliyet kazandırdı.


Do not worry about your difficulties in Mathematics. I can assure you mine are still greater.

Matematikte karşılaştığınız zorlukları dert etmeyin. Sizi temin ederim ki benimkiler daha da büyüktür.


Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it.

Bilim muhteşem bir şeydir, eğer biri geçimini ondan sağlamak zorunda değilse.

The Universe / Evren


The most incomprehensible thing about our universe is that it can be comprehended.

Evrenimiz hakkında anlaşılmayan şey onun anlaşılabilir olmasıdır.


The eternal mystery of the world is its comprehensibility.

Dünyanın sonsuz gizemi onun anlaşılabilir olmasıdır.


I have deep faith that the principle of the universe will be beautiful and simple.

İçimde, evrenin kanununun basit ve güzel olacağına dair derin bir inanç var.


Once you can accept the universe as matter expanding into nothing that is something, wearing stripes with plaid comes easy.

Evreni var olan hiçliğe doğru genişleyen bir cisim olarak kabul ettikten sonra çizgiliyle ekoseyi birlikte giymeniz doğaldır.


On the Big Bang theory: "For every one billion particles of antimatter there were one billion and one particles of matter. And when the mutual annihilation was complete, one billionth remained - and that's our present universe."

Big Bang teorisinde: ’’Karşıt maddenin her bir milyar zerresi için, maddenin bir milyar bir zerresi vardı. Ve karşılıklı imha tamamlandığında, bir milyarda biri kaldı - ve o da bizim şimdiki evrenimizdir.